تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 1 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 1 داستان عشق شکلاتی

پنجشنبه 1 اسفند 1392 12:55 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،
خو دوکسان شطولین ؟ 

لدفا گمشین ادامه 

چون قسمته اوله 1500 تا نظر بدین 

اینم تقدیم ب رافــــــی 

عینکــم چطوره ؟ ها ؟ خوفه ؟ اوکیه  

راسی تو این قسمت شخصیتا کوشولوئنا بعدا بزرگ مشن 

امی 3 سالشه کیمم 5 سالشه 

بقیم ک فقد ماله وختیه ک بزرگن 


سال 2005

یه شب سرده برفی تویه نیویورک بود 

همه چراغا خاموش بود و مردم تو خونه هاشون خاب بودن 

امی یه دخدر کوشولویه 3 ساله بود ک حوصلش پوکیده بود 

رف تو اتاق خاهرش چراغه اتاقه اونم خاموش بود 

- آبجــــی آبجــــــــــــــــــی 

کیم = چته ؟ 

امی = آبجی باهام بازی میکونی ؟ 

کیم = امــی برو بگیر بخاب این موقه شب عاخــه 

امی = تولو خودا ادایه عادم بزرگا رو در نیار دیــــــه 

کیم = نــــــــــــــــــــــــــــــــع 

امی = غرغرو آبجی بد 

کیم = خودتـــی بزا بخابم بچــه 

امی از رو تخته کیم رف پایین یهو یه فکری ب ذهنش رسید 

کیم یه نیروی خاص داشت ک دیه هیشکی نداش 

کسی ب جز خانواده خودش از این موضوع با خبر نبودن 

کیم میتونس آتیش درس کنه 

و همیشه با امی آتیش بازی میکردن ( بده بچه زخمی میشیا  )

کیمم عاشق این کار بود 

امی = کیم میای آتیش بازی ؟ 

یهو کیم خاب از سرش پرید 

- معلـــــــومه ک میام 

بعد چراغو روشن کردن کیم آتیش درس میکرد و امیم از روش مپرید 

یهو کیم کنترل نیروشو از دس داد

آتیش خورد ب سر امی و افتاد رو زمین 

کیم = نــــــــ.....ــــــــه امــــ....ـی  ....  کمــ...ـــــــک یکی... کمک...کنه 

مامانش و باباش صداشو شنیدن و اومدن  تو اتاقه کیم ( جنی مامانشونه چارلیم باباشونه )

جنی = کیم چی شــــده دخدرم ؟  امی چش شده ؟ 

کیم =  ....آتـ .... یـ .... ش ..... 

چارلی = نکنه بازم اتیش بازی کردین ؟ 

کیم = آ...آره 

چارلی = کیم من چن بار باید بگم ک با امی آتیش بازی نکن ؟  ها ؟

کیم = با..با تقصـ....یر....ه خو...د...ش بو..د 

جنی =چارلی دعواش نکن زود امیو بلندش کن ببریمش پیشه چارمـــر 

چارلی امیو بلند کرد و راه افتادن تا برن پیشه چارمر   

کیم کتشو ورداش پوشید رو لباسش 

- بابـا منـ ..... م  می ...یام 

چارلی = ن نمیشه هوا سرده سرما میخوری 

کیم = بابایی تولوخودا بزا منم بیام 

چارلی = باشه 

جنی = زود باشین بریم 

بعد سواره ماشین شدن رفدن پیشه چارمــر ( یه جادوگر بود )

چارمـر = خب ک این طور 

کیم = آبجیـــ .........ـم زنــ ... دس ؟ 

چارمر = آره زندس من همه خاطراتی ک از این نیرو داره رو پاک میکنم ولی دیگه تو هم نباید از نیروت 

استفاده کنی 


کیم = عاخه چطو خودش میـــ .... اد 

چارمر یه دستکش از توی جیبش در اورد 

- بیـــا اینو بگیر بهت کمک میکنه 

چارلی = خیلی ممنون ک بهمون کمک کردی 

چارمر روی یه گوی جادوگریش دست کشید 

چارمر = قابل نداش البته امی هم یه نیرو داره اممم بزا ببینم تویه سن 12 سالگی از اون نیرو باخبر میشه

کیم هم باید اونموقه راجبه قدرتی ک داره ب امی بگه 

جنی = چی ینی امی هم یه نیرو داره ؟ چه نیرویی ؟ 

چارمر = اونشو در آینده میدونید البته شــــاید ! 

کیم = عاقا ببشید شما اسمه من و آجیمو از کوجا میدونید 

چارمر = جادوگرا همه چیو میدونن 

کیم = منم میتونم اینجوری کنم   

چارلی = منظورتون از شاید چی بود ؟ 

چارمر = من نباید چیز زیادی ب شما بگم خاهش میکنم برید بیرون 

بعد اونا رو بیرون کرد و درو بست 

سال 2014 

- تولــــــــــــــــدت مبالــک امــی 

امی = میسی آبجی 

کیم = بچه ها تا چن دیقه دیه میانا 

امی = ویییییییی چی بپوشم 

کیم = اون لباسه ک سیاه و قرمز بودو بپوش خعلی بت میاد 

امی = البته من همه چی بم میاد بعلــــه 

کیم = دیـــه لوس نشــو 

امی = کاش مامان و بابام اینجا بودن 

کیم = گفدم ک رفدن پاریس 

امی = خعلی دیـــر کردن پ کی میان 

کیم = امی لدفا دیه راجبه این باهام نحرف باشه ؟ 

امی = اوکی 

کیم = خوبــــــه  اونا هر موقه ک خاستن برمیگردن 

امی = من میرم لباسمو بپوشم تو هم یه لباسه خوشمل بپوشیا 

کیم = باشه 

وختی امی و کیم آماده شدن زنگه در ب صدا در اومد 

امی = من باز میکنم 

امی درو باز کرد 

نیکل و تاف و لئونارا و الیسا و سم دمه در بودن 

نیکل = سلام آجی 

تاف = سلووووم  

لئورا = سلاااااااااام 

سم = سلام 

الیسا = سلـــــام 

امی = سیلووووووم ب همگی 

همه = تفلدت مبالک امی 

امی = ملــــسی دوسی تان 

تاف = پ کیم کو ؟ 

امی = رف لباساشو بپوشه 

نیکل = لباسه تو هم خعلی خوشمله 

امی = میسی 

لئورا = خو بریم تو 

سم = امی مطمئنی تو و کیم همه چیو خعلی خوب آماده کردین ؟ 

امی = ن 

سم = جانم ؟ 

امی = خو راستش اون خدمتکاره همه چیو آماده کرد بعد رف 

نیکل = وایسا بینم تو یه خدمتکارو همین طوری راه دادی بیاد تو ؟ 

تاف = خب کی گشنشه 

امی = اینو من باید میگفدم 

تاف = باعـــش 

امی = کی گشنشه ؟ 

همه = مـــــن 

تاف = چ فرقی داش 

الیسا = بهتر نی صب کنیم بقیم بیان 

کیم از پله میاد پایین 

- سلیم بچه ها 

تاف نیکل الیسا سم لئورا = سلام کیم 

بازم زنگه درو زدن 

نیکل = من باز میکنم 

امی = چرا تو ؟ 

نیکل = چمدونــــم 

امی = باوش من ب خودم زحمت نمیدم 

نیکل درو وا کرد 

لاورتا و استلا و صوفیا و می و اشلی و تای لی و تالیا بودن ( چقدم ک کم بودن  )

لاورتا = سلام 

استلا = هـــای 

تالیا = هلـو علیـک 

می = هلــو 

تای لی = سلـااااام 

اشلی = SLM 

صوفیا = سلام خوفین ؟ 

بقیه = سیلوم 

لاورتا = بزنم ب تخته چ قد تعدادمون کمه 

می = من زدم ب تخته دیه نمخاد 

استلا = آجی امی تفلدت مبالک 

امی = ملـــسی 

نیکل = تازه هنو پسرا نیومدن 

اشلی = مگه اونام میان ؟ 

امی = تفلده منه دیه همه باس بیان 

لاورتا = عینه جمیل حرفیدی 

امی = خو 

باز زنگه درو زدن ( خدا بده برکت  )

امی = شما برین سره میز بتمرگین بشینین من درو وا موکولم 

امی درو وا کرد 

مارک و ادی و پدی مانستر و بولین و ساکا دمه در تشریف داشدن 

امی = سیلوووووووووم 

- سلام امـــی 

امی = دمه در بده بیاین تو برین کیک کوفت کنین 

ساکا = چون روزه تفلده بت چیزی نمیگما 

امی = برو باو خودم تو روزایه دیم روت نمشه مگه این ک کسی ب تاف چیزی بگه 

مارک = آجی کوشولو پ کادو ها رو کوجا بزاریم ؟ 

امی = چمدونم بگیر دستت  کوشولو خودتی نفهــــم 

مارک = حالا ما خاسیم درس باهات بحرفیم اینجوری میجوابی 

امی = اصن بی خی خی 

پدی = امی کیکت کوش ؟ 

امی = ن تبریکی ن چیزی کیکت کو ؟ 

پدی = تولدت مبارک 

امی = خو تفلدم مبالک بریم سره میز مردم از گشنگی 
دوستای لاکی : بالایه 1500
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 08:19 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30