تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - قسمت 9 داستان عشق شکلاتی
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

قسمت 9 داستان عشق شکلاتی

دوشنبه 1 اردیبهشت 1393 01:25 ق.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق شکلاتی ،
سیلووووووووووووم

بپر ادامه

نظرا بالایه 3000

اینجوری نیگام نکن اینهمه کارکتر داره این داسدان برگه چقندر ک نداره د
روزه بهدش پدی و استلا و تالیا اومدن دره خونه امی و کیم

صبـه زوده زود اونم تو تابستون ( تو داستان تابستونه ) کیم بلن شد رف درو وا کرد

استلا = سیلوم

کیم = علیک

تالیا = راسش ما باس ی چیزی ب تو و امی و اون دو تا اسمشون چی بود ؟ آها نیکل و لئونارا بگیم

کیم = خو ک چی

پدی = موتونیم بیایم تو ؟

کیم = نع

استلا = د عاخه واس چی نمیشه ؟

کیم = کله سحر بلن شدی اومدی دره خونه مردم خو ملومه ک ن خاهره من داهاشه من ن برین

همینطو ک حرف میزد یهو خابش برد !

بهد اونام اومدن تو و درو بستن

استلا = خو حالا چیکا کنیم ؟

پدی = باس امیو بیدار کنیم

تالیا = اتاقه امی طبقه بالائه

استلا و پدی = بریم

رفدن بالا تو اتاقه امی و دیدن ک راحت گرفده خابیده

استلا = امـــــــــــــی ؟ امـی ؟ بیدار شو 

امی = کیم بزا بخابم

استلا = من استلام کیم دمه در خابش برد

امی = چی استلا ؟

تالیا = پ ن پ

امی = عه شوماها اینجا چیکا موکونین ؟

پدی = خو کارت داریم دیه الکی ک نمیایم

امی = ولی من موخام بخابم

استلا = پاشو بینم برو ب لئونارا و نیکل و اون دوستایه لاکپشتت بزنگ بوگو بیان اینجا

امی = هـــی اینا خعلی زیاده اصن چرا خودت کاراتو انجام نمیدی ؟ ها ؟

تالیا = امی مسخره بازی بسه زودباش زیاد وخ نداریم

امی = برا چی وخ نداری ؟

تالیا خاس ی چیزی بگه ک استلا وسطه حرفش پرید و گف = امممم صب کن بقیم بیان خو

کیم تازه اه خاب بیدار شده بود دید دمه دره و چرا تو اتاقش نی و از ای حرفا دیه

بهد بلن شد تا بره پیشه امی فک میکرد اونموقه ک استلا و تالیا و پدی رو دیده خاب بوده

وختی کیم رف بالا دید ک ن خاب نبوده کاملنم واقعی بودن

امی = عه کیم اومدی بیا نجاتم بده اینا موخان ب زور ازم کار بکشن

کیم = وا

تالیا = اصن شوماره لئونارا و نیکل و لاک پشتا رو بده تا خودم بزنگم

کیم = بیخی

بهد خودش ب لاکیا و نیکل و لئونارا گف ک بیان خونه اونا

20 دیقه بهد بقیه اومدن

نیکل = سیلوم

لئورنارا = سیلوم ب همه

امی = علیکه سیلوم

استلا = سیلوم بچه ها من میخام ی چیزه مهمیو بهتون بگم

نیکل = خو اون چیزه مهم چیه ؟

تالیا = استلا جــان میشه صب کنی تا لاک پشتا بیان ؟

استلا = اوا ببشید

2 صدم ثانیه بهد لاک پشتا اومدن

پسرا ( لاک پشتا ) = سیلــوم

دخدرا ( چار تا دوس تاشون ) = علیــک

استلا = حالا میشه بگم ؟

تالیا = بفرما

استلا = دخدرا شوما چار تا حتمن فهمیدین ک ی نیروهایی دارین خو اینا الکی الکی ک نی مخصوصا ماله تو

امی

امی = ها ؟ چیه ؟

تالیا = ببین تو یه دشمن داری به اسمه مالیگنوس البته دشمنه هممونه اون میخاد اول نیرویه تو و بعدم

نیرویه نیکل و کیم و لئونارا رو و از این نیروها برا تصاحب کردنه نیویورک و بعد کله کره زمین استفاده کنه و

همه مردمو برده خودش بکنــه 

ما نباس بزاریم همچی اتفاقی بیوفته و اما لاکپشتا

یهو لاک پشتا همشون صاف واسادن

تالیا = شومام این سلاحا رو بگیرین برا خودتون ساخته شدن

مایکی = آخجـــون چ نانچیکویه خوشگلی عینه ماله خودمه تازه خوشمل ترم هس

دانی و لئو = مرسی خانومه تالیا

راف = خو با اینا کیو بزنم ؟

امی = دشمن

لئورنارا = یا همو مالیگنوس

لئو = یه سوال ؟

استلا = بوگو

لئو = خو مالیگنوس و افرادش خعـلی قوین پ ما از کوجا یاد بگیریم درس باهاشون مبارزه کنیم ؟

استلا = سواله خوبی پرسیدی تالیا یادش رف اینو بگه

لئو = خو حالا تو بوگو

استلا = ما بهتون یاد میدیم

تالیا = پدی ب امی یاد میده چطو درس اه نیروهاش استفاده کنه من ب تو و داداشات ینی لئو و راف و دانی

مایکی یاد میدم چطو اه سلاحاتون استفاده کنین و استلام ب نیکل و لئورنارا و کیم یاد میده درس اه

نیروهاشون استفاده کنن

دانی = ببشید اه کی شرو کنیم ؟

تالیا = الان

نیکل = چی الان ؟

تالیا = عاره درس شنیدی لاک پشتا را بیوفتین

پدی = امی بریــم

استلا = دخدرا خودتون میدونین دیه بیاین

........دوستای لاکی : نظرایه بالایه 3000 تا
آخرین انگولک: سه شنبه 13 خرداد 1393 08:27 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30