تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 2
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 2

پنجشنبه 26 تیر 1393 10:31 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان کنسرت لاک پشتی ،

ببشیــد دیـر شــود 

حال نداشم بنویسم 

الانم حوصله ندارم 

حالم اصن خوب نی 

زود برو ادامه 

نظرام بالایه 1500 تا 

++ این قسمت دیه مسخره نیس تغییرش دادم و زیادشم کردم برا قسمته بهدی نظرا رو 

2000 تا کنین قربون دستون 

هانا = عاخه کودوم عادمـــه عاقلی میره فاظلاب گردی ؟ 

هیکارو = هــی خودت مجبورمون کردی بیایما 

هانا = ولی من نمیدونستم اینجوریه 

سوکی = اه . خو نفهم باید میدونستی . لباسام کثیف شود . همین دیرو اینا روخریدم 

هانا = البت باید ب اینم فک کنین ک ممکنه کلاسامون دیر بشه 

بقیه = 

صوفیا = هانی لدفن درمورده کلاســا نحرف 

هانا = پ توئم بم نگو هانی 

صوفیا = هانی 

می = ایششش اینجا اصن چیزه باحالی نیس 

ناتالی = من هیشی نمیبینم 

سوکی = خو اصن واس چی برنمیگردیم مدرسه ؟ 

هیکارو = کی حوصله ی مدرسه داره باو 

هانا = من 

می = تو یکی لال 

امی = بچیا دقت کرده بودین من امرو چیقده ساکتم ؟ 

ناتالی = کره خر تو الان دیه ساکت نیسی 

امی = اونموقه ک بودم 

ناتالی = اصن ب من چ ک با تو خل و چل حرف بزنم 

امی = نفهم تو قدره منو نمیدونی 

سوکی = هوووم ؟ 

هیکارو = هوووم ک چی ؟ 

سوکی = نخدچی 

صوفیا = پیچ پیچی 

امی = لئوناردو داوینچی 

- هی لئو اسمه تو رو گف 

هیکارو = صدایه کی بود ؟ 

- وااای ن گند زدیم 

- نباید دیده بشیم ! 

- احمقه کله پوک تخصیره تو بود 

ناتالی = صدا ا اونوره 

می = چراغتونو بگیرین اونور تا ببینیم صدایه کی بود 

همه چراغ قوشونو گرفدن اون سمت 

دخترا = لــــــاک پشـــــــــــــــــت 

قیافه لاکیا = 

چن دیقه بعد

راف = اونا ما رو دیدن و اگه برن برا بقیه تعریف کنن بد میشه باید بکشیمشون 

دخترا فرار کردن 

لئو = هوووی کوجا میرین ؟ 

راف = وایسین باهاتون کار داریم 

دانی = ب نظره من منطقی نیس ک بکشیمشون 

مارک = بزا فک کنم  ... ب نظره من هس 

لئو = نزارین فرار کنن محاصرشون کنین 

اولیور = هیاااااااااا 

مارک = اینو گرفدم 

می = ن ن ولم کن 

راف = منم اینو گرفدم 

صوفیا = ایششش دهنت بو سیر میده 

راف = چیییییی ؟ احمق طوری میکشمت ک فکرشم ب ذهنت نمیرسه 

مایکی = منم یکیو گرفدم 

امی = آخ دستم له شد نفهم 

مایکی = ببشید حالا خوفه ؟ 

امی = آرع 

اولیور = عــه چ باحال این یکی غش کرد راحت تر میشه کشتش 

دانی = منم یکیو گرفدم ولی هنو با کشتنشون مخالفم میتونیم فقد بزنیمشون تا چیزی نگن 

هانا = ب جانه خودمون چیزی نمیگیم ما شوما رو ندیدیم اصن 

لئو هم هیکارو رو گرف 

هیکارو = اه اه ولم کن 

لئو = هیــس 

یهو ی لاک پشته دختر میاد و رو لاکیا و دخدرا نور میندازه 

مارک = عه نیکل تو اینجا چ میکنی ؟ 

نیکل = شوما ها ملوم هس چی کار میکنین اونا رو ول کنین برن 

اولیور = ولشون کنیم میرن درمورده ما ب همه میگن 

نیکل = از کوجا اینقد مطمئنی عاخه ؟ 

راف = هه این ک ضایس 

نیکل = خو اون یکی ک داره فرار میکنه بره بگه ک بدتره 

پسرا = کودوم؟ 

سوکی = هاهاهاها 

مایکی = نیکی جونه مادرت بگیرش وگرنه لو میریم 

نیکل = فقد ب خاطره این ک خودم در خطرم این کارو میکنم وگرنه شوما برام اهمیتی ندارین 

پسرا = 

بعد نیکل دوید و سوکیو گرف 

سوکی = ای باو 

لئو = ب نظرتون باهاشون چیکار کنیم ؟ 

راف = انقد میزنیمشون تا جونشون دربیاد 

دان = نع میتونیم زندانیشون کنیم 

هانا = هوی ما کارو زندگی داریما 

لاکیا = فکره خوبیه 

راف = ن تصمیمه من بهتره 

لاکیا = آرع تصمیمه راف خعلی بهتره 

و .....

وختی دختــرا بهوش اومدن تو خونه ی لاکیا بودن 

هیکارو = آخ آخ سرم 

ناتالی = ما ک زنده ایم 

هانا = میاخستن مارو بکشن ولی فقد زخمی شودیم 

امی = عه من ا همتون سالم ترم 

سوکی = خو تو کمتر کتک خوردی 

صوفیا = آآآیییی 

می = خخخ صوفیا ا همه بیشتر کتک خورده 

مایکی = چون رافی میخاس بکشتش 

صوفیا = لاکپشته وحشی 

راف = عمته 

هیکارو = خب حالا واس چی نکشتینمون ؟ 

راف = خیلی دوس داری بمیری در خدمتم 

لئو = ن راف ما کسیو نمیکشیم 

اولیور = راسش دلمون براتون سوخت 

مارک = تازه نینجاها باید ا نیروشون تو راهه درست استفــاده کنن 

نیکل = زر نزنین استاد نزاش بکشینشون 

لئو = همه اینا + این ک استاد نزاش 

نیکل = اوهوم 

هانا = خو برحال میسی ما دیه باید بریم 

یهو استاد میاد 

دخترا = جیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  

هیکارو = موش 

استاد = دهــه خفه شین 

هانا = راس میگه بچه ها بهتره صب کنیم ببینیم چی میگه ناسلامتی جونمونو نجات داده 

استاد = این شد حرف 

خو ببینین شوما نباید درمورده ما با هیشکس صحبت کنین اوکـــی ؟ 

دخترا سرشونو تکون دادن 

استاد = خوبه ولی از کوجا مطمئن شم ؟ 

هیکارو = عاقا ما مرض نداریم ک .... 

استاد = خب برا این ک مطمئن نیستم پسرام باید تا ی مدت مراقبتون باشن 

دخترا = باشه 

پســرا = چشم استاد 

سوکی = ولی تا کی ؟ 

استاد = تا هر وخ من بگم 

هیکارو = شوما میگین تا کی ؟ 

استاد = وخته گله نی ؛ خب خودتونو معرفی کنین 

- هیکارو 

- هانا 

- سوکی 

- می 

- صوفیا 

- ناتالی 

- منم امی البت شوما همتون باید منو بشناسین 

استاد = منم اسپلینتر شوما صدام کنین استاد 

دخترا = چشم 

استاد = پسرا خودتونو معرفی نمیکنین ؟ 

پسرا = باوش 

- لئوناردو یا لئو 

- داناتلو یا دان یا دانی  

- رافائل یا راف 

مایکی = یا رافـــی 

راف = خفه 

مارک = منم مارکوس یا مارک 

- اولیور یا اولی 

- مایکل آنجلو یا مایکی یا مایکلانچیکو یا مایک ....

استاد = بسه 

مایکی = چشم اوستاد 

استاد = اممم خو 

لئوناردو با هیکارو 

رافائل با صوفیا 

داناتلو با هانا 

اولیور با ناتالی 

مارکوس با می 

و مایکل آنجلو با امی 

سوکی = ایول من آزادم 

استاد = نخیر 

سوکی = ای باو 

استاد = نیکل تو هم مواظبه سوکی باش 

نیکل = چشم پدر 

هانا = کسی میدونه ساعت چنده ؟ 

دان = 12 و 12 دیقه ی شب 

هیکارو = بسم اللــــــــــه اگه ا کلاس بندازنمون بیرون چی ؟ 

می = وااااییی 

دان = مگه این موقه شب میرین مدرسه ؟ 

سوکی = احمق مدرسمون شبانه روزیه 

استاد = خب پسرا و دخترم شوما رو میرسونن 

البته فقد ب خاطره این ک دوس ندارم ما لو بریم 

صوفیا = چ اعتماد ب سفقی داره این پیرمرد 

امی = والا خعلی خوشگلن ک ما بریم ب بقیم بگیم 

استاد = کافیه برین شرتون کم 

....دوستای لاکی : نظرا بالایه 1500
آخرین انگولک: دوشنبه 30 تیر 1393 04:37 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30