تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 4
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان کنسرت لاک پشتی قسمت 4

شنبه 4 مرداد 1393 10:40 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان کنسرت لاک پشتی ،

سیلــوم

نظرا بالایه 2001

خو حالا بپـرین ادامه

چقد من امرو ساکتم ن ؟

بیخی برین ادامهچن ساعت بهـد ینی ساعته 8 همه بیدار شــدن

تو اتاقه هیکارو و هانا

هیکارو = هانا من آمادم

هانا = خو ک چی ؟

هیکارو = آرپیچی ، گفدم بریم سره کلاس

هانا = خو بریم

هیکارو = منم همینو گفتم

هانا = خو منم اینو گفدم

هیکارو = من اولتر گفتم بریم

هانا = دهــه بریم

تو اتاقه می و صوفیا

صوفیا = می ویولنــم کو ؟

می = من ا کوجا بدونم

صوفیا = مطمئنم تو برداشتیش

می = لال بابا من بیکار نیسم ویولنه تو رو بردارم

صوفیا = ولی تو گفدی خعلی خوشگله

می = من گفدم تا دلت نسوزه واقن خعلی زشته

صوفیا = نخیـرم

می = عــه ! اونجاس پشته تخــتته

صوفیا = اوا ببشید ک بت تهمت زدم

می = زود آماده شو بریم

صوفیا = اوکــی

تو اتاقه ناتالـی

ساعته ناتالی زنگ خورد و بلن شود

وختی ساعتشو ورداش دید ک فقد 2 ساعت خابیده

ناتالی = ای خــودا

بهد رف لباساشو پوشید و رف سره کلاس

تو اتاقه سوکی و امی

سوکی = امی زودباش بلن شو باید تو انتخابه لباس کمکم کنی

امی =

سوکی = میزنمتــا

امی =

سوکی = صب کن الان حالتو جا میارم

بهد رف آب سر اورد ریخ رو سرش

امی = آآآآآآآآآآآ

سوکی = زودباش دیه چقد میخابی ؟

امی = مــن کوجام ؟ تو کی هسی ؟ اینجا کوجاس ؟

سوکی = خفه شو بیا ببین این لباس مشکیه رو بپوشم یا سفیده ؟

امی = صورتیه

سوکی = میسی ا کمکت مشکیه رو میپوشم

امی = خاهش

همه آماده شدنو رفــتن سره کلاس

هیکارو = ناتالـی چیرا چشات اینجوری شوده ؟

ناتالی = چ جوری ؟

امی = ا چشت داره خون میاد

صوفیا = امی فک نمیکردم انقد نفهم باشی

امی = نفهم عمته

هانا = از چشش خون نمیاد چشش قرمز شده چون دیر خابیده

یهـو معلم میاد سره کلاس

بیشتره بچه ها صاف میشینن

معلم = سلام خب امروز قراره ک گروهایه 2 نفره تشکیل بدین

همه =

معلم = خو خودم انتخابتون میکنم

همچنان همه =

معلم = انقد سکوت نکنیــن

بچه ها =

معلم = اصن ب من چ

بهد اسمه همه دانش آموزا رو گفت و هم گورهیشونو انتخاب کرد

سوکی = آخجــــون با داداشه خودمم 

صوفیا = آیــاتو ؟ 

سوکی = پ ن پ 

هیکارو = هانا هم گروهیت کیه ؟

هانا = تو

هیکارو = منم تو

هانا = عالی شــود

هیکارو = آرع

بقیه = اوووق

سوکی = عشقه دختر ب دختر ندیده بودم

امی = من ا نزدیک ندیده بودم

صوفیا = ا دور دیدی ؟

امی = نع

صوفیا = نفهم پ چرا میگی ا نزدیک ندیدم ؟

امی = چون واقن ندیدم

صوفیا = اصن خفه شو

هیکارو = نفهما هانا آبجیه منه اینو بفهمین

هانا = بله

سوکی = شوما خعلی همدیه رو دوس دارین خو

صوفیا = می ؟

می = ها ؟

صوفیا = می ؟

می = درد چته بنال

صوفیا = هیشی گفدم در جریان باشی هم گروهیم

ناتالی = بچه ها شوما کسی ب اسمه توما میشناسین ؟

امی = همو پسره مو زرده دیه شایدم نارنجی یا نارنجی زرد یا مخلوطه نارنجی و زرد

ناتالی = آها

امی = منم با سوبارو

سوکی = سوبارو کیه ؟

امی = بعدا نشونت میدم

سوکی = کاش با کلاسایه بزرگترم هم گرو میشدیم

امی = ینی دوس داری هم گــروت سوباکی باشه

سوکی = شــاید

معلم = خب همتون برین پیشه هم گروهیتون باید تمرینو شرو کنین

همه رفتن پیشه هم گروهیشون و تمرینو شرو کردن

استاد گفته بود ک لاکپشتا باید دوباره برن مواظبه دخترا باشن تا خطایی ازشون سر نزنه

( اینا رو من نگفتما استاد گفته )

لاکیــا چسپیده بودن ب پنجره طبقه دوم ینی کلاسی ک هیکارو ، صوفیا ، هانا ، ناتالی ، سوکی ، می و

امی توش بودن

مایکی = اون پسره ی بی ریخت دیه کیه بغله امی نشسته

مارک = عصبی نشو شاید بــی افشه

مایکی = نخیرم نیس

راف = کثافتا من دارم میوفتم

دان = این با ما چ

اولیور = من دشویی دارم تا کی باید اینجا باشیم ؟

مایکی = همینجا کارتو بکن دیه

مارک = لئو پ چرا نیکلو نیووردی ؟

لئو = عاخه آجیم خاب بود دلم نیومد بیدارش کنم

راف = احمق ینی الان میخای کاره اونم انجام بدی ؟

لئو = آرع

راف = واقن احمقی احمق

لئو = خودتی

راف = کاش میمردمو شوماها داداشم نمیشدید

اولیور = عاغا میگم میخام برم دشویی چرا نمیفمین ؟

مایکی = من ک راه حلو بت گفتم

اولیور = راه حلت بخوره تو سرت احمق

یهــو زنگه تفریح میخوره ...

لئو = بچه ها ب عنوانه سرگروهتون بهتون دستور میدم ....

بعد دید وخت نداره گف = الفــــــــــــــــــرار

همشون سریع دویدن و رفتــن رو پشته بوم

......دوستای لاکی : بالایه 2001 ^_-
آخرین انگولک: دوشنبه 6 مرداد 1393 12:24 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30