تبلیغات
♥ مایکـــــــی عشقـــــــمه ♥ - داستان عشق دروغ قسمت 1 فصل 1
مایکی خوشتیپ ترین و خوشملترین پسره لاک پشتیه دونیاس :*

داستان عشق دروغ قسمت 1 فصل 1

یکشنبه 26 مرداد 1393 07:25 ب.ظ

کی این مطلبو گذاشته ؟ : Kou Mukami
خب مایکی تو چی ارسالش کرد ؟: داستان عشق دروغ ،

سیلوم

همونطو ک گفتم داستانو تغییــر دادم

قبلیه رو بعده دیدنه ی انیمه نوشتم جوگیر شــودم

ولــی الان هیش انیمه ای ندیــدم

بوخــودا

زود تمومــش کنم برم ببینــم

راســی ببشید دیـر شد

2000 تا نظــرم بده

اینم شخصیتا

امـی ( خودم )

ریــن ( Amir Rex )

سوکــی ( سوکی )

سوباکـی ( میتونی باشی )

هانــا ( سانـی )

هاروکــا ( هستی )

ناتـالی ( نسترن )

صــوفیا ( صوفی - Somoos )

مــی ( صوفیا )

نیکــل ( تینا - لئو )

جنیفــر ( جنـی )

کیم ( الکس - نگین )

جک  ( میتونی باشی )

مایـکی ( نقششو ب کسی نمیدم )

رافــ ( دیـا )

لئــو ( اپـریل - April )

دانــی ( فـاطی دانی )

مارکـ ( میتونی باشی )

اولیــور ( Kamran ) - آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ !

لئـو = کی بــود ؟

دانی = هر چی هس اونــوره

مایکی = پـووووف لئو عینـه جوجــه شــودی واقن ک برات موتاسفـم چیقـده ترسـویـی

راف زد پســ کلش

مایکی = هــووو چ خبرتــه

راف = پشتـه سرم نفـس نکش بی فرهنگ

همه =

مایکی = خــو خو دســمو ول کن

راف = ولت کردم برو گومشــو

مایکی = گوم نخاهــــم شود

بعدم بش زبون در اوردو رف پیشه دانی

راف = احمــق

لئو = راف ولش کن بچه ها بیاین بریم اونور ببینیم صدایه کی بود

مارک = بریــم

راف = حوصلــه داریـــا ب ما چ عــــاخه

مایکی = جونه ی عــادم در خطـره لاک پشتـــه ....

راف = تو یکی خفه شـو ک حوصله تو و قهرمان بازیــاتو ندارم

اولیور = لئــو را بیــفت بریم

لئو و دان و مارک و اولیـ رفتن

مایکیـم پشته سرشون رف

راف = اه واقــن ک

2 دیــقه بعد

راف = هـــی .... واقن رفتنــا هــوی احمقــا وایسیــن منم بیـــــام

بعدم دویــد رف دمبــالشون

اولیور = اونا دیگه کیــن ؟

مایکی = من ا کوجا باید بدونم ؟

اولیور = منم ا تو نپرسیــدم

مایکی = ولی اسمه کسیم نگفتی

مارک = بدجور زدنشــونا

راف = ب ما چ

لئــو = پس انسانیتت کوجا رفته ؟ ما باید نجاتشون بدیــم

راف = محــضه اطلاعــت من لاکپشــتم ن انسان

مایکی = من ک رفتــم بشـون کمک کنــم

لئو و مارک و اولیـ و دان = منـــم

و رفتــن پاییــن

2 دیـقه بعد

راف = باوشـ منــم میام تنها نباشیــن

و ا رو ساختمون پریــد پاییــن

مایکی = این خیابونــه چینگـده خلوتــه

لئــو = بهتــر

مایکی = بچه ها ببریمــشون خونه ؟

راف = مگــه خولیــم

مارک = منم بات موافقــم داش مایکی

مایکی = ایــوووول پ اونو بلن کن بریــم

مارک کسی ک مایکی گفته بودو بلـن کرد

مارک = خو بریــم

مایکی = آرع فقد ی موشکــلی هس بقیه باس 2 نفرو بیارن

مارک = اونــا میتونــن

دان = مگه شوما خول شودیــن

مارک = آرع

دان = پ منم ب جمع خودتون بپذیــرین

مایکی = ایوووول توئــم اونـو بلن کــن بیا

اولیور = خو حالا ک همتون خولیــن منم هسم ^_-

مایکی = اون و اون

اولیور = چشم

لئــو = چ کنم دیگه منم هستم

مایکی = پ اون و اون یکــی

راف = من نمیام خودتون این 2 تا رو هم ببــــرین ب من هیش ربطی نداره

مایکی = من فقد ی نفــــر اصن اگه اینطوریه لازم نکرده بقیشـونو بیاری

دانی = خو باوش ، من مجبورم یکی دیگه رو بیــارم

مارک = منم همینطو

مایکی = را بیوفتین وخ نداریــم

راف = واقــن ک اگه مایکی نفهــم بخاد رئیــس بازی دربیاره همینه بی عرضه ها

ولی هیشکی ب حرفه راف اهمیــت نداد

راف = لئـو تو ک همیشه میگی سرگروهــی پ الان چت شــوده

5 دیــقه بعد

راف = لئــو دارم با تو حرف میــزنم

لئو = هیچیم نشـوده فقد فک میکنم بایــد اونا رو نجات بدیــم

راف = واااایییـیی خودا چـن ساعت دیگه صب میشه خونوادشـون میان میبرنشون دیگه

مارک = مگه ساعته چنده ؟

دانی = 3 ولی هیشکــی بیدار نی این مردوم چشــون شوده

اولیور = چیزیشون نشوده کسایی ک بیدارن تو خونشونن دیگه چون همه چی تعطیلــه

مایکی = عاغایــون ا اینجا بریم تــــو

راف = اه عاخه شوما چرا اینقده نفهمــین میگم اونا رو ول کنین

مایکی = نــچ

بعــدم رف تو فاظلــاب

همشون رفتن پاییــن

رافــم عاخر ا همه رف

مارک = همــــه جا چقد تاریکــــه

- همین قد ک میبینی

پســرا = این صدایــه کی بید

لئـــو = جــ ... جـن

راف = خفه شین احمقا زودباشیــن بیایــن

مایکی = فـ فک کنم ب من نزدیکتر بود

دانی = تو یکی ب مخــت فشار نیار

همینطــو داشـن میرفتن ک میبینن ی نفر کبریت روشن کرده پشته سرشون وایساده

همه ب جز لئو = یــــا حضــــــرته نیــــــشی مورا جـــــــــن

لئو = نیــــکل ؛ تــو اینجا چیکا میکنی ؟

نیکل = استاد گف تمرینام تموم شوده میتونم بیام پیشه شوما ک دیدم خودتون اومدیــن ^_^

مایکی = نفهم ترسیدم

نیکل = طوری میگی ک خودم ا خودم ترسیدم

مایکی = خو عاخه همین چن دیقــه پیش صدایه ی نفرو شنیدیم چون تاریـک بود ندیدیمش فک کنم

ی عادم تو فاظلابه ، صداش مثه صدایه جن نبود

نیکل = این عادما کین ک با خودتون اوردین ؟

مارک = راسـش .....

و همه چیو تریـــف کرد ( کامله کامل هر گفته بودنــو گف )

نیکل = نیم ساعت طول کشیــد ک تریف کنی حالا ولــلش بریــم پیشه استاد

و رفتـــــن پیشـــــه استاد

مایکی = آخیــش رسیدیم تو نور

مارک = آرع

استـــاد = پسرا ؟

پسرا = بله ؟

استــاد = میشه بگین اونا کیـن ؟

راف = استاد من کاری نکردم همش تخصیــــره مایکیه خره لئو هم ک شوما سرگروش کردیــن ب حرفه

اون احمق گوش کردو اونــا رو اورد اینجا چون زخمی شـوده بودن

استـاد = آفریــن مایکل آنجلـو من ب خودم افتخار میکنم ک همچین پسری دارم

مایکی = نوکــــرتم خجالتم ندیـــن استاد

راف =  چــــــــی ؟

استـاد = پسرا اونا رو بخابونیــن رو مبل تا ب هوش بیان

پسرا = باشـــــه

راف = همتـــون احمــقیـن

استـاد = داناتلــو کاری ا دستت بر میاد ؟

دانی = برا چی ؟

استاد = عــه ؟ تو مـگه دکتر نبودی ؟

دانی = نچ من دانشمندم

مایکی = تو ک بعله اونم چ دانشمندی

دانی = تو یکی ساکـــت داشتم میگفتم باشـــــه ببیــنم چ میتونم بکنم

استاد = باشه

بعد دان رف جعبه وسایله اولیــشو اورد و رف پیشه دخترا

30 دیــقه بعد

لئــو = خب دانی ؟

دانی = اینا ک سالمــــن

یهــــو خودشون بلـــــن شــودن

......

دوستای لاکی : بالایه 2000 تا
آخرین انگولک: دوشنبه 3 شهریور 1393 02:59 ق.ظنمایش نظرات 1 تا 30